கழிவுகள் வெளியேறிய பின்பு உடல் புத்துணர்ச்சியுடன் இருப்பதை படிப்படியாய் உணர முடிந்தது.

S.Saraswathy 73, Housewife,
Chennai

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.